شیطان پرستی

شیطان پرستی

شیطان پرستی

 

شیطان پرستی

فهرست مطالب

شیطان پرستی

علوم سرّی و جادوگری

عرفان یهود(کابالا / قبالا)

ایدئولوژی شیطان پرستی دو روند حرکت تکاملی و تحرک انکشافی را پشت سر گذاشته و امروز در اوج آشکاری و بی پروایی به دنیا عرضه می شود. حرکت تکاملی شیطان گرایی تا اواسط قرون وسطا و سپس تحرک انکشافی آن را از نیمه دوم قرون وسطا تا شیطان گرایی مدرن نشان می دهد

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 23 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

 


اینجا هم مشاهده کنید