حس نوع دوستی و کمک به دیگران

حس نوع دوستی و کمک به دیگران

حس نوع دوستی و کمک به دیگران

 

فهرست مطالب

انگیزه اساسی برای دست زدن به اعمال جامعه پسند

چرا مردم کمک می کنند؟

چرا کمک کردن پاداش پاداش دهنده است؟

هم حسی نوع دوستی: کمک کردن به دیگران احساس خوشایندی دارد

تسکین حالت منفی: کمک کردن باعث می شود کمتر احساس بدی کنید

لذت هم حسی: کمک کردن به عنوان نوعی موفقیت

جمه بندی

جبر ژنتیکی: کمک کردن به عنوان یک پاسخ انطباقی

الگوی جبر ژنتیکی مبتنی بر یک دیدگاه زیست شناختی کلی است (پینکر، 1998)

آیا کمک کردن به لذت بخش بودن خوردن بستنی است؟

 

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 21 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

 


اینجا هم مشاهده کنید