تأثیر عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی ،قانونی بر نظام آموزشی

تأثیر عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی ،قانونی بر نظام آموزشی

تأثیر عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی ،قانونی  بر نظام آموزشی

 

فهرست مطالب

تأثیر عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی ،قانونی  بر نظام آموزشی

 نظام (system)

 مفهوم فراسیستم (supra system)

عوامل اقتصادی

الف) نوع نگرش نست به هزینه های آموزش و پرورش

عوامل اجتماعی

الف) نیازهای جامعه (توقع جامعه از آموزش و پرورش)

ب) میزان تقاضای اجتماعی نسبت به آموزش و پرورش

پ) نوع نگرش مردم نست به آموزش و پرورش

ت) میزان دخالت مردم در مسایل مختلف آموزش و پرورش

 3- عوامل فرهنگی

   4- عوامل سیاسی:

الف) میزان دخالت دولت و سیاستمداران در آموزش و پرورش: 

ب) نوع رابطه سیاسی با نظام آموزشی

ج) تفکر و اندیشه سیاسی حاکم بر جامعه: 

د) گروههای ذینفع شامل احزاب و جناح‌ها و گروههای فشار

هـ) روابط سیاسی در سطح جهانی و بین المللی

 5- عوامل قانونی:

6- عوامل روان شناختی

 7- عوامل تکنولوژیکی

- عوامل اعتقادی و آرمانی

 خلاصه و نتیجه گیری:

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 22 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است


اینجا هم مشاهده کنید