برهمکنش محیط و فرهنگ- چشم انداز جغرافیایی و تحلیل باستان شناسی از استقرارهای دوره مس – سنگی زاگرس مرکزی

برهمکنش محیط و فرهنگ- چشم انداز جغرافیایی و تحلیل باستان شناسی از استقرارهای دوره مس – سنگی زاگرس مرکزی

برهمکنش محیط و فرهنگ- چشم انداز جغرافیایی و تحلیل باستان شناسی از استقرارهای دوره مس – سنگی زاگرس مرکزی

 

 

فهرست مطالب

منطقه مورد مطالعه

ابعاد نظري و عملي تحقيق

نتیجه بحث

نتیجه گیری

منابع

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 34 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است


اینجا هم مشاهده کنید