دارو های سینووکس(اینترفرون بتا)، آمپول ایرانی فلوکستین، پردنیزولون، اکسی بوتینین،بلکلوفن

دارو های سینووکس(اینترفرون بتا)، آمپول ایرانی فلوکستین، پردنیزولون، اکسی بوتینین،بلکلوفن

دارو های سینووکس(اینترفرون بتا)، آمپول ایرانی فلوکستین، پردنیزولون، اکسی بوتینین،بلکلوفن

 

فهرست مطالب

سینووکس

اینترفرون بتا

دسته بندی شیمیایی

 فرم‌های این دارو

شکل دارویی

دسته درمانی

دسته دارویی

مورد مصرف

دسته بندی دارویی و گروه فارماکولوژیک

شکل دارویی و قدرت اثر (Potency)

موارد مصرف

موارد منع مصرف

هشدارها

تداخل دارویی

فلوکستین

ساختمان فلوکستین

سنتز فلوکستین

روش مصرف داروی فلوکستین

پردنیزولون

ساختمان پردنیزولون

سنتزپردنیزولون

موارد مصرف

مکانیسم اثر

عوارض جانبی

اکسی بوتینین

ساختمان اکسی بوتینین

طریقه مصرف

موارد مصرف

مکانیسم اثر

موارد منع مصرف

عوارض جانبی

باکلوفن

ساختمان باکلوفن

مکانیسم اثر

موارد مصرف

طریقه مصرف

عوارض جانبی

  

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در  23 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است


اینجا هم مشاهده کنید